O primeiro “Encontro de Marxistas” celebrouse o domingo día 6 de Marzo en Pontevedra, o chamamento acudiron comunistas de toda Galiza que militan en diferentes partidos e organizacións da esquerda marxista é camaradas a nivel individual. 

O “Encontro de Marxistas” é un proceso propio da Galiza pero aberto a coñecer e compartir experiencias con proxectos similares que están a xurdir tanto no estado español como a nivel internacional, nesta ocasión contamos coa presencia de dous camaradas que están a impulsar a “Plataforma de Comunistas” en Madrid.  

Nas intervencións fíxose un análises da actual situación nacional e internacional facendo fincapé na vixencia da loita de clases como motor da historia, concordamos en que para poder definirse de esquerdas hai que ser anticapitalista, que é preciso recuperar o prestixio dos comunistas entre a clase obreira.

Entendemos que é necesaria a superación do réxime do 78 para poder instaurar a República con unha verdadeira democracia popular, e a realización dun traballo pedagóxico sobre esta tarefa.

Os comunistas debemos ser un suxeito político real, o comunismo é dialéctica, é organización, é debate, pero tamén audacia e práctica. 

Partindo da base de que a esquerda sempre é rupturista entendemos a necesidade da unidade da esquerda, e de participar en todos os espazos de confluencia para ser ferramenta de cambio real en mans das traballadoras e traballadores, esta confluencia debe basearse no debate, nos posiciónamentos de carácter ideolóxico, nos programas políticos, non só no resultadismo e na mercadotecnia. 

Sabemos que é necesario que as comunistas e os comunistas fagan oír a súa voz nos movementos de masas, sabemos que o “ciudadanismo” froito da revolución francesa non pode cambiar a sociedade posto que defende as posicións da burguesía, da oligarquía nacional e estranxeira.

Estamos ante unha crise económica da que non se pode saír dende o capitalismo, é unha crise  de sobreprodución e de escaseza de recursos enerxéticos, unha crise da que nacen as actuais guerras de rapiña e de destrución de estados para roubar as riquezas dos pobos.

Constatamos que é necesaria unha maior participación da muller liderando a loita contra o sistema, posto que a muller é dende sempre a parte da clase obreira máis explotada, e a quen esta afectando a crise máis duramente. 

Tamén precisamos dunha maior presencia da xuventude, traballar na formación de novos cadros comunistas, crear un espazo de debate e intercambio de ideas é unha peza fundamental para a recuperación da conciencia de clase.

Os comunistas debemos estar presentes activamente en todos os frontes de masas e non perdernos na burocracia institucional, para iso precisamos de masa crítica, de bases preparadas, de militancia activa, demostrando a nosa capacidade para cambiar a realidade, para construír alternativas o sistema, traballando dende dentro das institucións burguesas pero sobre todo na rúa, nos centros de traballo, na loita estudantil...

Temos que ser vangarda e punta de lanza na loita contra as guerras, conta a explotación, defendendo os dereitos da clase obreira, avisando do perigo que supón o capitalismo para a supervivencia da nosa especie e da vida no noso planeta. 

Entendemos que é necesario que a Galiza teña un proceso propio, somos unha nación cunha historia, unha cultura, e unha lingua propias, pero non debemos perder de vista o carácter internaciolista e de unidade de clase da nosa loita. 

Emprazámonos a novos encontros nas diferentes comarcas e localidades da Galiza, e a continuar traballando nas nosas organizacións e partidos, para seguir camiñando cara o horizonte comunista, e tamén a seguir difundindo a necesidade de “encontrarnos no encontro”.

Comezamos dende agora a preparación de un SEGUNDO ENCONTRO NACIONAL.

Proletarios de todos os países unídevos!

ENCONTRO DE MARXISTAS
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

-----------------------------------

"CONCLUSIONES DEL PRIMER "ENCONTRO DE MARXISTAS" EN PONTEVEDRA.

El primer “Encontro de Marxistas” se celebro el domingo día 6 de Marzo en Pontevedra, a el llamamiento acudieron comunistas de toda Galiza que militan en diferentes partidos y organizaciones de la izquierda marxista y camaradas a nivel individual.

El “Encontro de Marxistas” es un proceso propio da Galiza pero abierto a conocer y compartir experiencias con proyectos similares que están surgiendo tanto en el estado español como a nivel internacional, en esta ocasión contamos con la presencia de dos camaradas que están impulsando la “Plataforma de Comunistas” en Madrid.

En las intervenciones se hizo un análisis de la actual situación nacional y internacional haciendo hincapié en la vigencia de la lucha de clases como motor de la historia, estamos de acuerdo en que para poder definirse como de izquierdas hay que ser anticapitalista, que es necesario recuperar el prestigio de los comunistas entre la clase obrera.

Entendemos que es necesaria la superación del régimen del 78 para poder instaurar la República con una verdadera democracia popular y debemos realizar un trabajo pedagógico sobre esta tarea.

Los comunistas debemos ser un sujeto político real, el comunismo es dialéctica y organización, es debate, pero también audacia y práctica.

Partiendo de la base de que la izquierda siempre es rupturista entendemos la necesidad de la unidad de la izquierda, y de participar en todos los espacios de confluencia para ser la herramienta de cambio real en manos de las trabajadoras y los trabajadores, esta confluencia debe basarse en el debate, en los posicionamientos de carácter ideológico, en los programas políticos, no solo en el resultadismo y la mercadotecnia.

Sabemos que es necesario que las comunistas y los comunistas hagan oír su voz en los movimientos de masas, sabemos que el “ciudadanismo” fruto de la revolución francesa no puede cambiar la sociedad puesto que defiende las posiciones de la burguesía, de la oligarquía nacional y extranjera.

Estamos ante una crisis económica de la que no se puede salir desde el capitalismo, es una crisis de sobreprodución y de escasez de recursos energéticos, una crisis de la que nacen las actuales guerras de rapiña y de destrucción de estados para robar las riquezas de los pueblos.

Constatamos que es necesaria una mayor participación de la mujer liderando la lucha contra el sistema, puesto que la mujer es desde siempre la parte de la clase obrera más explotada, y a quien esta afectando la crisis más duramente.

También necesitamos de una mayor presencia de la juventud, trabajar en la formación de nuevos cuadros comunistas, crear un espacio de debate e intercambio de ideas es una pieza fundamental para la recuperación de la conciencia de clase.

Los comunistas debemos estar presentes activamente en todos los frentes de masas y no perdernos en la burocracia institucional, para eso necesitamos de masa crítica, de bases preparadas, de militancia activa, demostrando nuestra capacidad para cambiar la realidad, para construir alternativas al sistema, trabajando desde dentro de las instituciones burguesas pero sobre todo en la calle, en los centros de trabajo, en la lucha estudiantil...

Tenemos que ser vanguardia y punta de lanza en la lucha contra las guerras, contra la explotación, defendiendo los derechos de la clase obrera, avisando del peligro que supone el capitalismo para la supervivencia de nuestra especie y para la vida en nuestro planeta.

Entendemos que es necesario que la Galiza tenga un proceso propio, somos una nación con una historia, una cultura, y una lengua propias, pero no debemos perder de vista el carácter internacionalista y de unidad de clase de nuestra lucha.

Nos emplazamos a nuevos encuentros en las diferentes comarcas y localidades da Galiza, y a continuar trabajando en nuestras organizaciones y partidos, para seguir caminando hacia el horizonte comunista, y también a seguir difundiendo la necesidad de “encontrarnos en el encuentro”.

Comenzamos desde ahora la preparación de un SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL.

Proletarios de todos los países uníos!

ENCONTRO DE MARXISTAS

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

295c9527f24cfc3967951c819b19d868

61171fc623069563898bb3c49ea5ff8c

b3e7ed0cdcd1b98a44450a5a2e122e60

IMG 20160306 WA0001